UP Board Class 6 Sanskrit Chapter 5 Solutions – मम विद्यालयः (दीर्घसन्धिः गुणसन्धिश्च)

Do you need the solutions of UP Board class 6 Sanskrit chapter 5? If yes, then get our free guide on this chapter here. It covers the complete exercise of chapter 5 – “मम विद्यालयः (दीर्घसन्धिः गुणसन्धिश्च)” and gives your their answers.

UP Board Class 6 Sanskrit Chapter 5

UP Board Class 6 Sanskrit Chapter 5 Solutions

SubjectSanskrit
Class6th
Chapter5. मम विद्यालयः (दीर्घसन्धिः गुणसन्धिश्च)
BoardUP Board

प्रश्न 1. उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत –

क्रीडाङ् गणम्, शिष्यवत्सलाश्च, कर्तव्यपरायणाः, मनोहराणि, संगणकम्, बहूत्तमम्।
उत्तर – विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं करें।

प्रश्न 2. पूर्ण वाक्येन उत्तरत

प्रश्न 3. सन्धिं कुरुत- (करके)

प्रश्न 4. अधोलिखितानि-वाक्यानि एकवचने-परिवर्तयत- (परिवर्तन करके)

प्रश्न 5. मजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत (पूर्ति करके)

(क) विद्यालयः कुत्र अस्ति?
(ख) तत्र एकः सुन्दरः पुस्तकालयः अस्ति।
(ग) उद्याने मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति ।
(घ) विद्यालये सुन्दरम् उद्यानम् अस्ति।

प्रश्न 6. संस्कृतभाषायाम् अनुवादं कुरुत

Other Chapter Solutions
Chapter 1 Solutions – पुनरावलोकनम्-1
Chapter 2 Solutions – पुनरावलोकनम्-2
Chapter 3 Solutions – अस्माकं परिवेशः
Chapter 4 Solutions – उद्बोधनम् (लोट्लकार-प्रयोगाः)
Chapter 5 Solutions – मम विद्यालयः (दीर्घसन्धिः गुणसन्धिश्च)
Chapter 6 Solutions – धरित्री रक्षत
Chapter 7 Solutions – विमानयानं रचयाम
Chapter 8 Solutions – शङ्कराचार्यः
Chapter 9 Solutions – नील-शृगालः
Chapter 10 Solutions – प्रहेलिकाः
Chapter 11 Solutions – गणतन्त्रदिवस-समारोहः
Chapter 12 Solutions – चन्द्रशेखर आजादः
Chapter 13 Solutions – काकः
Chapter 14 Solutions – रक्षाबन्धनम्
Chapter 15 Solutions – नीतिश्लोकाः
Chapter 16 Solutions – अहिंसायाः जयः
Chapter 17 Solutions – प्रयाण-गीतम्

Leave a Comment